สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หนังสือรายงานดัชนีชี้วัดโทรคมนาคม จำนวน 4 รายการ
ปี 2014
ปี 2012 - 2013
ปี 2010
ปี 2009