สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

  ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย (Thailand Telecom Industry Database)

   ฐานข้อมูลของตลาดโทรศัพท์ประจำที่, ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ และตลาดอินเทอร์เน็ต

   - แบบฟอร์มข้อมูลสำหรับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม   
 

 
     
manual.jpg poll.jpg thai_telecom_db.jpg
คู่มือการใช้   Thai Telecom Database