สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าแรก > แข่งขันและกำกับดูแล > ทดสอบส่วนงานพัฒนา

ทดสอบส่วนงานพัฒนา(เนื้อหา)