สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพนักข่าวในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในหัวข้อ " ผลิตข่าวอย่างไร

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพนักข่าวในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในหัวข้อ " ผลิตข่าวอย่างไรให้ได้คุณภาพและมีความน่าเชื่อถือในกิจการโทรทัศน์ "
 
               เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555 กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพนักข่าวในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในหัวข้อ " ผลิตข่าวอย่างไรให้ได้คุณภาพและมีความน่าเชื่อถือในกิจการโทรทัศน์ " โดยมี คุณกิตติ สิงหาปัด ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ และรศ.ดร.ดรุณี หิรัญรักษ์ ร่วมการบรรยาย ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์