สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > เสวนา เรื่อง "กองทุน กสทช. กับทิศการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ"

เสวนา เรื่อง "กองทุน กสทช. กับทิศการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ"
 

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นัน ได้เป็นประธานเปิดงาน เสวนาเรื่อง กองทุน กสทช. กับทิศการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการนำไปกำหนดทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กำหนดจัดการเสวนา เรื่อง “กองทุน กสทช.กับทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนตามวัตถุประสงค์กองทุน

 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ มีหน้าที่ในการบริหารกองทุนและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553            โดยมุ่งเน้นเพื่อจัดให้มีการบริการอย่างทั่วถึง การบริการเพื่อสังคม และชุมชน การผลิต การวิจัย การพัฒนา การใช้เทคโนโลยี และการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

เพื่อเป็นการริเริ่มการทำหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติและสามารถนำเงินกองทุนไปใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์กองทุนและเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด สำนักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (ทบ.)พิจารณาเห็นคุณค่าและความสำคัญของการดำเนินโครงการที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญและเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนที่สอดคล้องต่อสภาพความเป็นจริง และสอดคล้องต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายและเพื่อสามารถนำเงินกองทุนไปใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์กองทุนและเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด จึงได้จัดให้มีการเสวนาเรื่องกองทุน กสทช. กับทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนดังนี้

 

ครั้งที่

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ

1.

กองทุน กสทช. กับทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ

วันพฤหัสบดีที่

20 ธันวาคม 2555

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

 

 

 

 

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (ทบ.) โทร. 0 2554 7111-21

 

 

 

1. วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ให้จัดตั้งกองทุน เรียกว่า กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยมีวัตถุประสงค์ตาม มาตรา 52 ดังต่อไปนี้

(1)ดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน ตามมาตรา 51

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร วิจัยและพัฒนาด้านกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

(3)ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดำเนินการขององค์กร ซึ่งทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพและวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วย การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

(4) ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

(5)สนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

2.วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ

1.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่เกิดจากผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

2.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน

3.  เพื่อรวบรวมข้อมูล ลักษณะความต้องการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ที่สอดคล้องต่อสภาพความเป็นจริงในการกำหนดทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน

 
   ประกาศ.pdf (78 KB)