สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > เสวนาความร่วมมือไตรภาคี เพื่อกำกับดูแลกันเองในกิจก​ารกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3 "จรรยาบ

เสวนาความร่วมมือไตรภาคี เพื่อกำกับดูแลกันเองในกิจก​ารกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3 "จรรยาบรรณสื่อกับการพัฒนาก​ารเมืองไทย"
 
  
                วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2555เวลา 9.00 - 12.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะโกศล (สยามซิตี้) ได้มีการจัดเวทีความร่วมมือ​ไตรภาคีเพื่อกำกับดูแลกันเอ​งฯ "จรรยาบรรณสื่อกับการนำเสนอข่าวในเหตุภัยพิบัติ" เปิดเวทีเสวนาโดยนางสาวสุภิ​ญญา กลางณรงค์ กสทช. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเอง และ รสทช.ประเสริฐ อภิปุญญา เข้าร่วมเสวนาและให้ความ​สนใจประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ/​สมาคม/​สภาวิชาชีพกิจการกระจายเสียง​/กลุ่มผู้บริโภคสื่อ/​นักวิชาการ และผู้สื่อข่าวต่างประเทศ