สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > เวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public Forum ครั้งที่ 6 “สัมปทานบริการมือถือสิ้นสุด จะคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไร

เวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public Forum ครั้งที่ 6 “สัมปทานบริการมือถือสิ้นสุด จะคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไร?”
 
        จากเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย สำหรับการสิ้นสุดอายุสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL PCN (Personal Communication Network) 1800 ที่ บจ. ทรู มูฟ ได้รับสัมปทานจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม ในปีหน้าคือ วันที่ 15 กันยายน 2556 ซึ่งหมายความว่านับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 เป็นต้นไป บจ. ทรู มูฟ จะต้องหยุดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 1800 MHz  ส่งผลให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บจ. ทรู มูฟ มากกว่า 16 ล้านเลขหมาย ที่ยังไม่ดำเนินการโอนย้ายเลขหมายไปยังผู้ใช้บริการรายอื่นไม่สามารถใช้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ หากผู้ให้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้เตรียมมาตรการรองรับการโอน ย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม และไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบเรื่องการสิ้นสุดของอายุสัญญา สัมปทานภายในเวลาที่เพียงพอ ก็อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการในวงกว้าง

        ในเรื่องนี้ ทั้งผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ และหน่วยงานกำกับดูแลด้านกิจการโทรคมนาคม ต่างก็ยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการในช่วงเปลี่ยนผ่านเช่นนี้ ซึ่งนอกจาก บจ. ทรู มูฟ แล้ว ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่การรายอื่นๆ ก็กำลังจะสิ้นสุดอายุสัญญาให้บริการเช่นกัน ดังนั้น การเตรียมการเพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการสิ้น สุดอายุสัญญาสัมปทานดังกล่าว จึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงได้จัดให้มีเวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public Forum ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 ในหัวข้อ “สัมปทานบริการมือถือสิ้นสุด จะคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไร?”ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลาเวลา 09.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันเสนอแนะแนวทางจัดการที่เหมาะสมต่อการสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานให้ บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าในครั้งแรกของเมืองไทย และร่วมกันหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอัน เนื่องมาจากการสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการและป้องกันปัญหาเมื่อมีการสิ้นสุดสัญญา สัมปทานในอนาคต 
 
        โดยเวทีเสวนาฯ ดังกล่าว  กสทช. ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา และ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเปิดการเสวนาและกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน และมีนายพิทยาพล  จันทนะสาโร รสทช. ภารกิจโทรคมนาคม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาฯ    
 
        สำหรับช่วงการเสวนาสาธารณะ: สัมปทานบริการมือถือสิ้นสุด ครั้งแรกของเมืองไทย ผู้บริโภคจะเป็นอย่างไร?  ผู้เข้าร่วมการเสวนาประกอบด้วย นายหรรษา ชีวะพฤกษ์ จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ จากบริษัท ทรู มูฟ จำกัด  นายสุทธิชัย  ชื่นชูศิลป์ จากบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด นายจาตุร  เกิดบ้านชัน กรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย  บ.สยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต และนายอิฐบูรณ์  อ้นวงศา มูลนิธิผู้บริโภค ดำเนินการเสวนาโดยนายจอม  เพชรประดับ  และมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังการเสวนา อาทิ คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารคลื่นความถี่วิทยุะบบเซลลูล่า DIGITAL PCN 1800 ผู้ประกอบการโทรเคลื่อนที่รายอื่นๆ ตัวแทนผู้บริโภค ประชาชนผู้สนใจ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 140 คน

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร