สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > เพิ่มองค์ความรู้ด้านคดีปกครองแก่กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม

เพิ่มองค์ความรู้ด้านคดีปกครองแก่กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม
 

               เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม  2555   ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ  กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ด้านกฎหมายในกิจการโทรคมนาคม  เป็นประธานเปิดโครงการจัดอบรมกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. มีองค์ความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายตามมาตรา 9 (1) แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542   โดยกำหนดจัดอบรม ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องเจมินี่ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ