สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > สำนักงาน กสทช.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุต

สำนักงาน กสทช.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 3
 

              สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 3 (The 3rd  Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand – Cambodia Common Border Meeting : JTC-3)  ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่
              การประชุมดังกล่าวประกอบด้วยหน่วยงานโทรคมนาคมของไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม JTC ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2550 และพิจารณาหารือในประเด็นใหม่ ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาให้เป็นไปโดยเรียบร้อยปราศจากการรบกวนกัน โดย นายทศพร เกตุอดิศร รองเลขาธิการ สำนักงาน กสทช. ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย และ H.E. Mr. Moa Chakrya,  Chairman of Telecommunication Regulator of Cambodia and Director General of Posts and Telecommunications ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนกัมพูชา พร้อมทั้งลงนามในบันทึกความตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย (Agreed Minutes) ของการประชุม JTC