สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนน้ำแวน จังหวัดพะเยา เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ

สำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนน้ำแวน จังหวัดพะเยา เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 
               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. นำโดยนายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เรืองศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต ๓ (ลำปาง) ร่วมกับสำนักงานจังหวัดพะเยา นำโดยนายชนะ แพ่งพิบูลย์ ปลัดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม และผู้แทนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปยังพื้นที่ชุมชนบ้านน้ำแวน หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนดังกล่าว ตามที่มีการร้องเรียนให้ย้ายสถานีวิทยุคมนาคมของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ออกจากพื้นที่ชุมชน เนื่องจากมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมีนายพิจารณ์ ระย้าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน นายปฏิยุทธ์ กาศเมฆ เครือข่ายศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านโทรคมนาคมภาคเหนือ นางอนงค์ โศภิตภิญโญ และชาวบ้านชุมชนบ้านน้ำแวน หมู่ที่ ๒ จำนวนประมาณ ๒๐๐ คน เข้าร่วมรับฟังการทำความเข้าใจในครั้งนี้
               เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ได้ชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวทางในการอนุญาตและการกำกับดูแลสถานีวิทยุคมนาคม ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และได้ตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งได้รับข้อเสนอต่าง ๆ จากชาวบ้านเพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
ผลการทำความเข้าใจกับประชาชนในครั้งนี้ ชาวบ้านที่มาร่วมรับฟังข้อเท็จจริงส่วนใหญ่ยังคงยืนยันให้ย้ายสถานีวิทยุคมนาคมดังกล่าวออกจากพื้นที่ชุมชน เนื่องจากเชื่อว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีวิทยุคมนาคมมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบ โดยได้เสนอให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ย้ายสถานีวิทยุคมนาคมไปติดตั้งในสถานที่ใหม่ที่ได้จัดหาไว้ให้
               ทั้งนี้ กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จะได้ดำเนินการรวบรวมสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมเพื่อพิจารณาต่อไป