สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > สำนักงาน กสทช. จัดการประชุม (Focus Group) เรื่อง รูปแบบและแนวทางในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโ

สำนักงาน กสทช. จัดการประชุม (Focus Group) เรื่อง รูปแบบและแนวทางในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)
 
               ในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 กสทช. พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร กล่าวเปิดการประชุม (Focus Group) เรื่อง รูปแบบและแนวทางในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ด้วยวิธีการประมูลใน 2 จังหวัดนำร่อง ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก
​              ทั้งนี้ การดำเนินงานภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมระยะ 5 ปี กสทช. คาดหวังว่าหากการดำเนินการเป็นไปตามแผนและทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ ประเทศไทยจะมีการขยายการให้บริการทางเสียงให้ครอบคลุมประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูงเพื่อรองรับบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รวมถึงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพิเศษสำหรับกลุ่มเป้าหมายทางสังคม เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของประชากรในประเทศไทย และเพื่อการพัฒนาของประเทศไปสู่สังคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ​