สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > บอร์ดกทค. ชี้แจง กมธ.องค์กรตามรัฐธรรมนูญฯ กรณีการจัดประมูล 3G

บอร์ดกทค. ชี้แจง กมธ.องค์กรตามรัฐธรรมนูญฯ กรณีการจัดประมูล 3G
 

                    เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555  ณ  อาคาร 2 รัฐสภา พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ  รองประธาน กสทช., ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กสทช., รศ.ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ กสทช., พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร กสทช., นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วยพนักงานของสำนักงาน กสทช.  เข้าชี้แ จงต่อคณะกรรมาธิการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ที่มี นายจิตติพจน์  วิริยะโรจน์   เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ   กรณีการจัดประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz  หรือ 3G  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555  พร้อมตอบข้อซักถาม โดยยืนยันว่ากระบวนการจัดทำประกาศที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการจัดประมูลคลื่นความถี่ฯ ได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ ผ่านการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ รวมทั้งผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน ซึ่งการนำคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz มาจัดสรรโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่นี้จะเป็นการพัฒนาระบบโทรคมนาคมของชาติและจะทำให้เกิดการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็นธรรม  แท้จริง