สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > “ดร.สุทธิพล” ชู กสทช. สู่เวทีโลก เดินหน้าโปรโมทกติกาการประมูล 3 จี (ตอน3)

“ดร.สุทธิพล” ชู กสทช. สู่เวทีโลก เดินหน้าโปรโมทกติกาการประมูล 3 จี (ตอน3)
 
  “กสทช.  ดร.สุทธิพล” กับบทบาทวิทยากร บนเวทีการประชุมระดับโลก 

•    แสดงให้โลกเห็นว่ากฏกติกาประมูล 3 จี ของไทย โปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

               เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555  ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บนเวทีการประชุม Global Symposium for Regulators ครั้งที่ 12”  ณ โรงแรม Hiton Colombo ประเทศศรีลังกา  ซึ่งเป็นการอภิปรายในหัวข้อ “Blurring Boundaries : Global and Regional IP Interconnection” อันเป็นประเด็นใหม่ที่มีการถกเถียงกันว่า Regulators ในประเทศต่างๆควรจะเข้าไปกำกับดูแลในเรื่อง IP Interconnection หรือไม่ โดยในการให้ข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นตอนหนึ่ง    

               ดร.สุทธิพล ได้กล่าวถึงหลักการการกำกับดูแลของกสทช.ว่าเน้นบทบาทไม่เฉพาะการเป็นผู้กำกับเท่านั้น แต่ยังต้องทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลอีกด้วย โดยในการกำกับดูแลจะกำกับดูแลเท่าที่จำเป็น มิใช่ไปกำกับดูแลในทุกเรื่องที่กฎหมายเปิดช่อง ในหลายๆเรื่องควรให้กลไกของตลาดเป็นผู้ตัดสิน โดยกสทช.จะกำกับดูแลเพื่อป้องกันมิให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันและให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย ซึ่งในแนวคิดนี้เองได้รับความชื่นชมจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก ในการนี้ผู้ดำเนินการอภิปรายได้แสดงความสนใจและตั้งคำถามถึงบทบาทของ กสทช.ไทยต่อทิศทางโทรคมนาคมไทย  ดร.สุทธิพล จึงใช้โอกาสนี้นำเสนอถึงความเป็นมาของ กสทช. แนวคิดและการดำเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้นำเสนอขั้นตอนการเตรียมการตลอดจนกติกาการประมูล 3G ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ทั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นว่ากติกาของไทยพัฒนามาจากกติกาเดิมของ กทช. โดยมีการนำมาศึกษาและวิเคราะห์แล้วปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ตลอดจนมีการตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก กสทช. รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ฯลฯ ร่วมช่วยกันยกร่างกฎกติกา โดยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆอย่างรอบคอบ จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการประมูล 3G ในครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย