สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > คณะอนุฯส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองร่วมหารือแนวทางกำกับจริยธรรม คุณธรรมของวิชาชีพกับผู้บริหารสถานีโทรท

คณะอนุฯส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองร่วมหารือแนวทางกำกับจริยธรรม คุณธรรมของวิชาชีพกับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์สาธารณะ
 

               วันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ และกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลตนเอง(สส.) ได้เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนถึงกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ ในกระบวนการทำงาน การผลิตรายการตลอดจนกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการกำกับดูแลด้านจรรยาบรรณภายในองค์กรของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย โดยมี นายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมนโยบาย เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ สถานีไทยพีบีเอส ได้กำหนดแนวทางข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 หมวด 3 มาตรา 42 ดังนี้ ให้คณะกรรมการนโยบายจัดทำข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ  โดยคำนึงถึงความเห็นของตัวแทนพนักงาน ผู้ลูกจ้างขององค์การ  ผู้ผลิตรายการ  ผู้รับชมและรับฟังรายการ  และผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการผลิต  การจัดหาและการเผยแพร่รายการขององค์การ ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องดังต่อไปนี้
(1)  ความเที่ยงตรง ความเป็นกลาง  และความเป็นธรรม 
(2)  ความเป็นอิสระของวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสาธารณชน
(3)  การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัว  และการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
(4)  การคุมครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่แสดงออกถึงความรุนแรง  การกระทำอันผิดกฎหมายหรือ ศีลธรรม   อบายมุข  และภาษาอันหยาบคาย
(5)  การปฏิบัติต่อเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายและผู้ที่อยู่ในสภาวะเศร้าโศก
(6)  การจ่ายเงินแก่แหล่งข่าว  การรับรางวัลหรือผลประโยชน์  ตอบแทนเพื่อให้เสนอข่าว  หรือมีส่วนร่วมในการกระทำอันใดอันกระทำให้ขาดความเป็นธรรมและความเป็นอิสระของวิชาชีพ
(7)  การปกป้องและปฏิบัติต่อแหล่งข่าวอย่างเป็นธรรม
ให้คณะกรรมการนโยบายเผยแพร่ข้อบังคับด้านจริยธรรมที่จัดทำขึ้นตามวรรคหนึ่งต่อสาธารณชน


ติตต่อ.
ธัญญนนทณัฐ  (หยิน)
กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง (สส.)
โทร. 02-271-0151 ต่อ 649 
โทร. 089-692-9822