สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > การเสวนาความร่วมมือแบบไตรภาคี เนื่องในงาน มหกรรมรวมพลังผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์

การเสวนาความร่วมมือแบบไตรภาคี เนื่องในงาน มหกรรมรวมพลังผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์
 
 

กสทช. เปิดตัวงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์

 

 

               สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดงานมหกรรมรวมพลังผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. และ 1 – 2 ธันวาคม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ มีความตระหนัก ตื่นตัวในสิทธิ รู้เท่าทัน รวมตัวเป็นเครือข่าย และเชื่อมโยงกับกลไกของ กสทช.

               กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ กล่าวว่า ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดทำแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2555 – 2559 เพื่อกำหนดนโยบายและจัดทำหลักเกณฑ์ กติกา ขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและสภาพแวดล้อมด้านการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านการออกใบอนุญาต การกำกับดูแล การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการ รวมทั้ง งานด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพการสื่อสารของประชาชนทุกกลุ่ม

               การทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์นี้มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคและสร้างความเข้มแข็ง รู้เท่าทันสื่อกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยกำหนดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาประชาชนแลผู้บริโภคให้ตระหนัก ตื่นตัว มีการรวมกลุ่มในการเฝ้าระวังสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ในทุกภูมิภาค ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิและเข้าถึงสื่อที่เหมาะสม สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดงานมหกรรมรวมพลังผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ขึ้น โดยมีกิจกรรมที่จะส่งผลต่อการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างแท้จริง ซึ่งประกอบด้วย

- การรวมกลุ่มของผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ที่เข้าร่วมเวทีระดับภูมิภาคที่จัดขึ้นแล้วจำนวน 9 ครั้ง เพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฯ และยื่นต่อ กสทช. ในวันที่ 30 พ.ย. 2555 ในช่วงเช้า

- เวทีไตรภาคีของหน่วยงานกำกับดูแลอย่าง กสทช. และภาคีภาครัฐ เช่น อย. สคบ. ปคบ. องค์กรภาคีภาคเอกชน เช่น สสย. Media Monitor พร้อมด้วย ผู้ประกอบกิจการ และผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ กลุ่มต่างๆ ในวันที่ 30 พ.ย. 2555 ในช่วงบ่าย ซึ่งจะคุยเรื่องละคร/โฆษณา รวมไปถึงเรื่องการให้บริการ

- งานมหกรรมที่เปิดให้ผู้บริโภคสื่อฯ และประชาชนทั่วไปที่สนได้เข้าชมนิทรรศการทั้งของ กสทช. ภาคีร่วม สมาคมวิชาชีพ และสื่อทางเลือก รวมทั้ง กิจกรรมต่างๆ เช่น การเสวนาในหัวข้อ “ทำอย่างไรผู้บริโภคไม่ถูกเอาเปรียบ” “การเข้าถึงสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ของคนทุกกลุ่ม” “Digital TV: กสทช.ควรคำนึงถึงผู้บริโภคสื่ออย่างไร” แหล่เรื่องผู้บริโภคสื่อ จากศิลปินแห่งชาติ ชินกร ไกรลาส พูดพร่ำฮัมเพลง โดยศิลปิน (จุ้ย) ศุ บุญเลี้ยง Work Shop การรู้เท่าทันรายการโทรทัศน์ โดย คุณชนัฐ วุฒิวิกัยการ จากรายการกบนอกกะลา การแสดงของผู้บริโภคสื่อฯ จากเวทีภูมิภาค และการแสดงดนตรี ของคัทรียา มารศรี และวงวัชราวลี และอื่นๆ อีกมากมาย

              กสทช.สุภิญญาฯ กล่าวทิ้งท้ายด้วยการเชิญชวนให้ทุกคนในฐานะที่เป็นผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ เข้าร่วมมหกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหวังว่า งานนี้จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความตระหนัก ตื่นตัวในสิทธิ รู้เท่าทัน รวมตัวเป็นเครือข่าย และเชื่อมโยงกับกลไกของ กสทช. เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

               วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 การเสวนาความร่วมมือแบบไตรภาคี เนื่องในงาน มหกรรมรวมพลังผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ โดยมี พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ กสทช. และ ประธาน กสท. เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งแกนนำผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ยื่นข้อเสนอต่อประธาน กสท. และในช่วงเวลา 13.30 น. กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ และ กสทช.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กล่าวต้อนรับการเสวนาโต๊ะกลมระดมความร่วมมือแบบไตรภาคี ในหัวข้อเรื่อง "ละครกับโฆษณาแบบไหน...ปลอดภัยต่อผู้บริโภค" ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม กสทช. และ หอประชุมชั้น 1 ในหัวข้อเรื่อง "มาตรฐานสัญญา และการให้บริการทีวีอย่างไร...ไม่เอาเปรียบผู้บริโภสื่อ"