สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > การอบรม "การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการ"

การอบรม "การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการ"
 

               ในวันที่ 18 กันยายน 2555 พ.อ. ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. กล่าวเปิดการอบรม "การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการ" ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม โรงแรมบางกอกชฎาซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นหลักสูตร 2 วัน ซึ่งทางสำนักงาน กสทช. ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตรงด้านการทดสอบเครื่องส่งวิทยุและด้านอืิ่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน) รวมถึงบุคลากรของสำนักงาน กสทช.