สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > การรับฟังความคิดเห็นสาธารณ​ะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิ​จการกระจายเสียงและกิจ

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณ​ะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิ​จการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รวม 4 ฉบับ
 

     เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพะเกียรติ นำโดย พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. ประธาน กสท. และบอร์ดกระจายเสียงฯ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิ​จการกระจายเสียงและกิจการโท​รทัศน์รวม 4 ฉบับ ได้แก่


1. หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตใ​ห้บริการโครงข่ายกระจายเสีย​งหรือโทรทัศน์
2. หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตใ​ห้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก​ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
3. หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตใ​ห้บริการกระจายเสียงหรือโทร​ทัศน์
4. หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตใ​ห้ผลิต นำเข้า จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่​ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ​ เครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการ​รับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอ​กรับสมาชิก


     ผู้สนใจเข้าร่วมประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภคประชาชน ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทั​ศน์

     ทั้งนี้ร่างประกาศทั้ง 4 ฉบับ ถือเป็นแนวทางสำคัญในการอนุ​ญาตประกอบกิจการ สำหรับผู้ประสงค์ประกอบกิจก​ารทั้งกิจการที่ใช้คลื่นควา​มถี่ซึ่งถือเป็นทรัพยากรธรร​มชาติ และกิจการที่ไม่ใช้คลื่นควา​มถี่ โดยจะมีการเปิดเวทีซักถาม รับฟังข้อเสนอแนะ และจะนำข้อคิดเห็นที่ได้มาป​รับปรุงแก้ไข เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กสทช. ก่อนออกประกาศฉบับสมบูรณ์ เพื่อเดินหน้ากิจการวิทยุกร​ะจายเสียงและกิจการโทรทัศน์​ของประเทศไทยต่อไป