สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโ

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล
 
พ.อ.ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) กล่าวว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล 4 ฉบับ ดังนี้
1. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล
2. ร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการให้บริการภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
3. ร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณ โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
4. ร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
โดยวันที่ 22 กันยายน 2555 สำนักงาน กสทช. ได้จัดการประชุมเพื่อนำร่างประกาศทั้ง 4 ฉบับดังกล่าว เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ผู้สนใจยังสามารถส่งความคิดเห็นเพิ่มเติมมายัง สำนักงาน กสทช. ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับฟัง ความคิดเห็นสาธารณะฯ ดังกล่าวได้ที 6 กลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล โทรศัพท์ :02-2710151-60 ต่อ 882,182โทรสาร: 02-278-5493
หลังจากนั้น จะพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ ฯ ดังกล่าวตามความเห็นที่ได้รับแล้วนำเสนอต่อ กสท. และ กสทช. ตามลำดับ เพื่อขอความเห็นชอบ ซึ่งเมื่อผ่านความเห็นชอบของ กสทช.ก่อนลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปประกาศทั้ง 4 ฉบับเป็นพื้นฐานสำคัญในการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบโทรทัศน์ดิจิตอลของประเทศไทย โดยหลังจากนี้จะมีการจัดหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลระดับชาติ และการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอลประเภทให้บริการสาธารณะภายในปีนี้