สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. 3 ฉบับ

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. 3 ฉบับ
 
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555สำนักงาน กสทช. ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. จำนวน 3 ฉบับ เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป โดยมี พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. ในฐานะประธาน กสท. เป็นประธานเปิดการประชุม ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.