สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > การฝึกอบรมหลักสูตร "การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการ"

การฝึกอบรมหลักสูตร "การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการ"
 
               เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14  โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์  โดยมี รสทช. ประเสริฐ อภิปุญญา กล่าวรายงาน โดย พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท.  กล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการ"
               การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่สำนักงาน กสทช. กำหนด  โดยได้เชิญบุคลากรของห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีศักยภาพเข้าในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้ร่วมเข้ารับการอบรมจากภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสื้นไม่น้อยกว่า 260 คน