สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > การประชุมเชิงปฏิบัติการ Go Digital Workshop

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Go Digital Workshop
 

            บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. จัด Go Digital Workshop 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ

 

               พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Go Digital Workshop ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖  ณ  โรงแรม เดอะซายน์  เมืองพัทยา  จ.ชลบุรี   เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้การในเปลี่ยนผ่านฯไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดย  แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ

                GO Digital Workshop ครั้งนี้ ได้เชิญ Dr. Paul G Flikkerma จาก  Northern Arizona University สหรัฐอเมริกา, Professor David Crawford จาก University of Essex สหราชอาณาจักร  และ Mr. Richard Womersley, Director of Spectrum Consulting with LS telcom   มาบรรยายเกี่ยวกับกรอบความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารไร้สาย  (Basic Concept for Wireless Communications (OFDM)),  Practical Experience of Digital Transition และ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวเทคโนโลยี  DVB-T2

องค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนความเห็นในด้านต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางบริหารกระบวนการการเปลี่ยนผ่านฯ ไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ทั้งด้านทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป  โดย กสทช. กำหนดเป้าหมายในการอนุญาตให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล   และการอนุญาตให้ผู้ให้บริการช่องรายการประเภทต่างๆ ภายในปี 2556 นี้