สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเวทีผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ระดับภูมิภาค ครั้งที่

กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเวทีผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 จ.กาญจนบุรี
 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2555 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นประธานเปิดงานและร่วมเวทีสัมมนาผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ภาคตะวันตก ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี 

การสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมศักยภาพให้ประชาชนมีความตื่นตัว เข้มแข็ง รู้จักปกป้องตนเอง สามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ผ่านกระบวนการรู้เท่าทันสื่อและการรณรงค์ทางสังคม โดยกำหนดให้    มีการรวมกลุ่มและจัดกิจกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคระดับภูมิภาค จำนวน 9 ครั้ง  โดยเวทีจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งนี้ เป็นการจัดเวทีระดับภูมิภาคครั้งที่ 6
 

ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วยเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มเกษตรกร เครือข่ายผู้บริโภค ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันตกกว่า 150 คน