สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > สำนักงาน กสทช. ร่วมมือกับสำนักงาน คปภ. คุ้มครองผู้บริโภคใช้บริการประกันภัยอย่างรู้เท่าทันผ่านรูปแบบข
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กสทช. ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. และ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วย นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. และนายตนุภัทร รัตนพูลชัย รองเลขาธิการ คปภ. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างสำนักงาน กสทช. และ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในการใช้บริการประกันภัยอย่างรู้ทันผ่านรูปแบบของบริการโทรคมนาคม เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบธุรกิจประกันภัย เช่น การขายประกันภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างแพร่หลาย และการขายประกันภัยออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ในอนาคตอาจมีแผนที่จะร่วมมือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นในการรับบริการด้านประกันภัยผ่านการใช้บริการโทรคมนาคมให้แก่ประชาชนที่สนใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมให้ครอบคลุมรอบด้าน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.