สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > เกี่ยวกับสำนัก > โครงสร้างสำนัก
ส่วนงานพัฒนากุลยุทธ์
 • 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายในการพัฒนากิจการโทรคมนาคม
 • 2. จัดทำแผนแม่บท แผนกลยุทธ์และแผนอื่นๆในกิจการโทรคมนาคมและการแปลงแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติ
 • 3. ติดตามประเมินผลแผนแม่บทแผนกลยุทธ์และแผนอื่นๆ
 • 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของ กทค.
 • 5. วิเคราะห์ ประเมินผลกระทบจากการจดทำแผนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • 6. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการใน กทค.ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนงานสิทธิแห่งทาง
 • 1. จัดทำและพัฒนาหลักเกณฑ์ กฎกติกากลไก และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิแห่งทางฯ
 • 2. ศึกษาข้อมูล เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิทธิแห่งทาง และประสานความร่วมมือเชื่อมโครงข่ายข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • 3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ พิจารณาแผนผังแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทางและแนวเขตในการใช้สิทธิแห่งทาง
 • 4. ตรวจสอบการใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์สิทธิแห่งทาง และกฎหมายว่าด้วยการปรกอบกิจการโทรคมนาคม และจัดทำความเห็นเสนอ กสทช. กทค. และ กพส.
 • 5. ศึกษา วิเคราะห์ ค่าตอบแทน ค่าเสียหายในการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือทรัพย์สิน
 • 6. รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบประเด็นข้อพิพาท
 • 7. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการ
 
ส่วนงานพัฒนากฎกติกาการแข่งขันและกำกับดูแล
 • 1. พัฒนานโยบายและแผนกำกับดูแลด้านการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม
 • 2. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำร่างกฎกติกา หลักเกณฑ์ และมาตรการเพื่อส่งเสริมการแข่งขันฯ
 • 3. ประเมินผลกระทบจากหลักเกณฑ์ด้านการแข่งขันและทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์
 • 4. กำหนดมาตรการการเยียวยาแลจัดทำข้อวิเคราะห์ประการไต่สวนและยุติข้อร้องเรียนของผู้ประกอบการ
 • 5. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสภาพการแข่งขันของตลาดโทรคมนาคม
 • 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนงานศูนย์ข้อมูลสถิติและวิจัยเศรษฐกิจฯ
 • 1. รวบรวมและบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อเป็นฐานข้อมูล
 • 2. สร้างดัชนีวัด/ตัวชี้วัด เพื่อการิเคราะห์และประเมินภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
 • 3. จัดทำรายงานการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรม
 • 4. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบายแผนและหลักเกณฑ์มาตรการในการกำกับดูแล
 • 5. เผยแพร่องค์ความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ
 • 6. สนับสนุนการวิเคราะห์ประเมนผลกระทบจากการัดทำแผนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • 7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนงานสนับสนุนภารกิจวิชาการฯ (สท)
 • 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ แผนความคุมภายใน และตัวชี้วัด
 • 2. บริหาร ติดตามและประเมินผลโครงการ แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มงาน
 • 3. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณการแจ้งเวียนเอกสาร และการจัดเก็บเอกสาร
 • 4. ช่วยอำนวยการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
 • 5. ช่วยอำนวยการเกี่ยวกับงานทรัพย์สิน พัสดุ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ
 • 6. งานบุคลากร จัดทำบัญชี การปฏิบัติงานของบุคลากร
 • 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย