สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

นาย มนศศิน ศศะรมย์ (เอ๊กซ์)
Mr.Monsasin Sasaromya
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ระดับ ก3)
หมายเลขภายใน 504
-
-
นางสาว ภัคจิรา มีศิลารัตน์
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ระดับ ก3)
หมายเลขภายใน 868
-
-
-
นาย ณัฐพัฒน์ ชินบุตร
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ระดับ ก3)
หมายเลขภายใน 505
-
-
-
นางสาว ภาสินี พานิชนันทนกุล
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ระดับ ก3)
หมายเลขภายใน 486
086-619-1990
-
-
นายวรวิทย์ วรวนิชย์
ลูกจ้าง
หมายเลขภายใน 510
087-469-1903
-
นางสาว รติรส บุญยะมาลิก
ลูกจ้าง
หมายเลขภายใน 697
-
-
-
นางสาว พงศ์พัชรา พจน์ปฏิญญา
ลูกจ้าง
หมายเลขภายใน 697
-
-
-
นางสาว ยุวดี องค์โฆษิต
ลูกจ้าง
หมายเลขภายใน 698
-
-
-
หน้า
2