สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > เกี่ยวกับสำนัก
สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.)

      สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม หรือ วท.  มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนแม่บท  แผนกลยุทธ์และแผนอื่นๆ ในกิจการโทรคมนาคม ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและจัดทำรายงายผลการดำเนินงานประจำปีของ กทค.  จัดทำมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม  จัดทำหลักเกณฑ์และการกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้โครงสร้างพื้นฐาน และใช้สิทธิแห่งทาง  รวมทั้งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกบข้อมูลและสารสนเทศกิจการโทรคมนาคมเพื่อการบริหาร  การปฏิบัติงาน และเผยแพร่ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย